Actualiteiten

De laatste puntjes op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (de ‘Wnra’) in werking, waardoor de aanstellingsbesluiten van ambtenaren worden omgezet in arbeidsovereenkomsten. Dit heeft als gevolg dat het arbeidsrecht, dat is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, ook gaat gelden voor ambtenaren. Hieronder wordt kort aangestipt waar in dit kader zoal rekening mee moet worden gehouden.

 

Bij ontslag van een ambtenaar gelden in het vervolg de regels omtrent de preventieve ontslagtoets. Dit houdt in dat voor de beëindiging van het dienstverband toestemming gevraagd moeten worden aan UWV of ontbinding verzocht moeten worden aan de kantonrechter. Bovendien moet altijd worden gekeken of de ambtenaar herplaatst kan worden.   

 

Ook vervallen alle geldende rechtspositieregelingen bij de inwerkingtreding van de Wnra. Collectieve arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren worden vanaf nu vastgelegd in een cao. De eerste cao is al gesloten: voor de Cao Gemeenten is al akkoord gegeven en getekend door alle partijen.

 

Wanneer een ambtenaar en een overheidswerkgever een geschil hebben waar zij gezamenlijk niet uit komen, moeten zij vanaf 1 januari 2020 naar de kantonrechter. De oude bezwaar- en beroepsprocedures van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet meer relevant voor nieuwe geschillen.

 

Tot slot: de ‘ambtelijke status’ van de ambtenaar verdwijnt niet. Hoewel het dienstverband in het vervolg zal zijn geregeld door middel van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstellingsbesluit, blijft iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017. Hierin worden bepaalde onderwerpen publiekrechtelijk geregeld, zoals geheimhoudingsverplichtingen en het integriteitsbeleid. Bovendien is ook de ambtenaar ‘nieuwe stijl’ straks verplicht om de eed of belofte af te leggen.

 

Over dit onderwerp geven wij volop cursussen en advies, zowel aan overheidswerkgevers als aan ambtenaren. Neem voor meer informatie contact op met mr. drs. B.F.Th. de Moor.