Actualiteiten

Naschrift van Ad Schreijenberg in de Gemeentestem

In de Gemeentestem (Gst. 2021/40) verscheen een naschrift van Ad Schreijenberg bij een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 november 2020 over de toepassing van de Wet aanpak woonoverlast. In het naschrift wordt ingegaan op het geven van een informele waarschuwing door de burgemeester bij woonoverlast en de vraag of en zo ja, wanneer een dergelijke waarschuwing met een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gelijk moet worden gesteld. Lees het hier.