Actualiteiten

De gemeente frustreren door Wob-verzoeken; misbruik van recht?

Door Najima Khan

Wanneer met het indienen van Wob-verzoeken niet is beoogd om kennis te kunnen nemen van overheidsinformatie, maar louter om de gemeente te frustreren, is de bevoegdheid om Wob-verzoeken in te dienen evident aangewend met een ander doel, zodanig dat dit blijk geeft van kwade trouw. Dit levert misbruik van recht op.  

 

Betrokkene heeft bij e-mail van 27 september 2015 bij het college van burgemeester en wethouders een Wob-verzoek ingediend. In het Wob-verzoek staat het volgende vermeld:
“Graag ontvang ik alle info die betrekking heeft op een mogelijke samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv, inclusief alle info die daarover beschikbaar is bij andere overheidsorganen zoals BuZa, de ambassade etc. En het gaat dus ook om geluidsopnames, foto's, video etc. Minus uiteraard de info die ik al ontvangen heb. Ik ontvang graag alle, en indien niet mogelijk, zoveel mogelijk info voor 9 oktober, zodat we beter onze oppositie tegen de samenwerking kunnen vormgeven zodra de plannen bekend zijn. Wellicht kunnen we er direct een doorlopend WOB-verzoek van maken. Kortom, dat jullie direct alles transparant maken wat jullie doen. Dit doorlopend WOB-verzoek kan eindigen als er vrede is of zodra jullie je scharen achter de boycot van Israël. Zullen we dat laatste afspreken? Elke keer nieuwe WOB-verzoeken is ook zo'n gedoe..."

Betrokkene heeft vervolgens bij e-mail van 10 november 2015 opnieuw een Wob-verzoek bij het college ingediend. In het Wob-verzoek staat het volgende vermeld:   “Met een beroep op de wet openbaarheid bestuur, verzoek ik jullie (zowel gemeente als politie) om mij alle informatie te verschaffen over beide kristallnachtherdenkingen. Ik wens alle informatie te ontvangen die maar enigszins betrekking heeft op deze herdenkingen.


Betrokkene heeft op dezelfde dag nog een Wob-verzoek bij het college ingediend. In het Wob-verzoek staat het volgende vermeld: "Met een beroep op de wet openbaarheid bestuur, verzoek ik jullie mij alle info te doen toekomen over de (geplande) samenwerking met Tel Aviv vanaf 28 september (einde datum vorige WOB verzoek) tot en met heden."


Bij drie afzonderlijke besluiten heeft het college de drie afzonderlijke Wob-verzoeken van betrokkene buiten behandeling gesteld. Het college heeft hieraan, onder meer, ten grondslag gelegd dat de beantwoording van alle door betrokkene in een periode van vier maanden verzonden e-mails, brieven en verzoeken een onevenredig beslag op de ambtelijke capaciteit legt. De rechtbank heeft geoordeeld dat geen sprake is van misbruik van recht, omdat de ontvangen informatie is gebruikt door, onder meer, nieuwszender AT5 en website "Joop".  Hiermee is volgens de rechtbank voldaan aan het door de Wob beoogde doel. Volgens de rechtbank is de aanzienlijke hoeveelheide-mails hinderlijk, maar het is niet noodzakelijk dat deze beantwoord worden.

 

De Afdeling overweegt dat met het indienen van de Wob-verzoeken niet is beoogd om kennis te kunnen nemen van overheidsinformatie, maar louter om de gemeente te frustreren. Betrokkene heeft in korte tijd in totaal veertien Wob-verzoeken bij het college ingediend. Behalve deze Wob-verzoeken heeft betrokkene vanaf medio 2015 tot mei 2016 ongeveer 600 e-mails en tientallen sms-berichten aan ambtenaren van de gemeente gezonden. Ter zitting heeft betrokkene onder meer verklaard dat hij als activist druk wil uitoefenen op de gemeente door haar te spammen en te overspoelen met informatie en dat het zijn bedoeling is om met zijn Wob-verzoeken en de vele e-mails en sms-berichten de gemeente te frustreren. Voorts is niet gebleken dat de verzochte informatie door betrokkene daadwerkelijk is gebruikt om zijn politiek activisme vorm te geven. Dat het betrokkene niet te doen is om de verzochte informatie te verkrijgen, blijkt ook uit de omstandigheid dat hij niet heeft gereageerd op verzoeken van het college om zijn Wob-verzoeken te specificeren.

 

De Afdeling is dan ook van oordeel dat de bevoegdheid om Wob-verzoeken in te dienen evident is aangewend met een ander doel, zodanig dat dit blijk geeft van kwade trouw. Het college heeft de Wob-verzoeken terecht wegens misbruik van recht buiten behandeling gesteld.  

 

Uit deze uitspraak van de Afdeling blijkt dat niet alleen sprake is van misbruik van recht indien het Wob-verzoek wordt ingediend met het oog op het verkrijgen van een dwangsom dan wel proceskostenvergoeding, maar ook indien het doel van het Wob-verzoek slechts is gelegen in het frustreren van het bevoegd gezag.  


ABRvS 21 maart 2018, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2018:974