Actualiteiten

Onderwijs en Corona

Door

In dit document houden wij voor u bij de recente ontwikkelingen met betrekking tot het (hoger en voortgezet) onderwijs in relatie tot het Corona-virus.

Voortgezet onderwijs

1.   Zijn de scholen verplicht om online lessen aan te bieden?
Het kabinet heeft besloten om scholen tot en met 6 april te sluiten. Maar voor scholen geldt de verplichting om onderwijs te verzorgen (artikel 8 Wpo en artikel 2 Wvo). Sommige scholen hebben er daarom voor gekozen om online onderwijs aan te bieden. Echter, scholen zijn niet verplicht om online lessen aan te bieden. Het is aan de scholen om te kiezen op welke manier zij het onderwijs laten doorgaan. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

2. Moeten scholen computers, laptops of tablets beschikbaar stellen?
Naast de verplichting om onderwijs te verzorgen, geldt voor scholen de plicht om het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen (artikel 8 Wpo en artikel 2 Wvo). Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Indien ouders zelf geen apparaat ter beschikking hebben, dan is het raadzaam dit te bespreken met de school.

3. Kunnen stages met name in het praktijkonderwijs en vmbo doorgang vinden?
Voor de vrijwillige stages geldt het advies van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor leerlingen die een leerwerktraject volgen (verplichte stages), geldt dat de school een inspanningsverplichting heeft om te kijken of het buitenschools praktijkgedeelte door kan gaan, of dat er een alternatieve opdracht mogelijk is.

4. Gaat de bekostiging van de school door?
Ja.

5. Door de sluiting van scholen bestaat het risico dat scholen niet voldoen aan de onderwijstijd. Wat betekent dit voor scholen?
Scholen hebben een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de achterstand beperkt blijft (denk aan onderwijs op afstand). Als scholen door de sluiting niet in staat zijn om voldoende onderwijstijd aan te bieden of het minimale aantal dagen onderwijs te verzorgen (189 dagen per schooljaar), is er in dit uitzonderlijke geval sprake van overmacht. 

6. De centraal examens gaan niet door, wat betekent dit?
De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden, bij voorkeur schoolexamens op afstand. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

7. Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?
De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni.
De deadline voor mbo van 1 april naar 1 mei.


Hoger onderwijs

1.    Wat zijn de gevolgen van het RIVM-advies en de nationale maatregelen voor onderwijs en stages in het kader van alle opleidingen in de gezondheidszorg in het mbo en ho?

- De zorginstellingen makenals eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg, waarbij er ruimte bestaat voor de student om aan te geven of hij/zij de stage of het coschap wil continueren of niet.

-Momenteel zijn alle fysieke onderwijsactiviteiten op de locaties van hogeronderwijsinstellingen gestaakt. Stages buiten de instelling kunnen in principe wel doorgang vinden, tenzij de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken.
-Indien relevant wordt afgesproken of en hoe de eventueel afwijkende werkzaamheden binnen de doelstellingen van de stage of het coschap passen. Bij die afspraken is de onderwijsinstelling leidend.

-Studenten kunnen, ook wanneer hun stage, co-schap of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, zoals m.b.t. verzekering.

 

2.    Hoe zit het met het Bindend Studieadvies (BSA) in het eerste studiejaar?

Studenten krijgen aan het eind van het eerste jaar een advies of zij, afhankelijk van het behaalde aantal studiepunten, door kunnen naar het volgende jaar. Studenten die niet aan het bindend studieadvies van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Studenten kunnen dan doorstromen naar het tweede jaar en krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het studiejaar 2020-2021.

 

3.    Hoe wordt er tijdens de Corona-crisis onderwijs gegeven op hogescholen en universiteiten?

Tot en met 6 april 2020 wordt het onderwijs zoveel als mogelijk via afstandsonderwijs vormgegeven. Het is aan de instellingen om hier vorm aan te geven op een manier die het meest passend is. Van de hogescholen en universiteiten wordt verwacht dat zij studenten die vanwege corona(maatregelen) niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten, in de gelegenheid stellen op een later moment, of op alternatieve wijze aan de activiteit deel te nemen, bijvoorbeeld door colleges online te geven.

 

4.    Mogen studenten aanwezig zijn op de locatie(s) van hogeronderwijsinstellingen?

De locaties van hogeronderwijsinstellingen hoeven niet te sluiten, mits er uiteraard wordt voldaan aan de instructies van RIVM en GGD. Over het algemeen vinden er geen onderwijsactiviteiten op de locaties. Er gelden uitzonderingen voor sommige eindtoetsen (denk aan verdediging van scripties en promoties) waarbij fysieke aanwezigheid vereist is.

 

5.    Hoe zit het met de aankomende studenten?

De aanmelddeadline wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Dat geeft aankomend studenten meer ruimte. Verder is het aan de onderwijsinstelling om te zorgen voor passende oplossing indien deze groep studenten niet kunnen deelnemen aan activiteiten als een selectiedag of studiekeuzecheck.

 

6.    Hoe zit het met studenten  die in het buitenland studeren of stage lopen? 

Of deze groep studenten moeten terugkeren naar Nederland hangt af van de plaats waar de student zit. Het kan zijn dat deze studenten niet mogen reizen. Is dat niet het geval, dan is de afweging om terug te keren door studenten zelf te maken, eventueel in afstemming met de onderwijsinstelling.\

 

7.    Welke informatie is voor onderwijsinstellingen leidend?

Het RIVM-advies is leidend.

 

Hebt u vragen? Neem vrijblijvend contact op met Bas de Moor en/of Najima Khan.