Actualiteiten

Uitbreiding omvang van het geschil in beroep niet toegestaan

Door mr. C.J. IJdema

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2011:BR1433) dat in beginsel ook na het verstrijken van de beroepstermijn en de termijn voor het aanvullen van de gronden van beroep nieuwe gronden van beroep kunnen worden aangevoerd, mits het beginsel van de goede procesorde zich daartegen niet verzet.

 

In haar uitspraken van 30 november 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BU6372) en 14 december 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BU7899) bracht de Afdeling nog een beperking aan op de mogelijkheid om na het verstrijken van de termijn voor het indienen van gronden nieuwe gronden in te dienen. De Afdeling oordeelde dat, gelet op het belang van een efficiënte geschilbeslechting alsmede de rechtszekerheid van de andere partijen, niet kan worden aanvaard dat de omvang van het geschil na afloop van de termijn voor het indienen van gronden kan worden uitgebreid.

 

Beide zaken hadden betrekking op een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan. In beroep werden nieuwe gronden ingediend tegen een besluitonderdeel waartegen eerder wel zienswijzen waren ingediend, maar nog geen beroepsgrond was gericht. De Afdeling beschouwt dit als een uitbreiding van de omvang van het geschil.

 

In haar uitspraak van 3 juni 2015 herhaalt de Afdeling deze opvatting, maar voegt zij eraan toe dat dit geldt in procedures tegen besluiten waarbij veel uiteenlopende belangen zijn betrokken, zoals een bestemmingsplan of andere besluiten op het gebied van het omgevingsrecht.

“Gelet op het belang van een efficiënte geschilbeslechting, alsmede de rechtszekerheid van de andere belanghebbenden, kan in het licht van een goede procesorde in een procedure tegen besluiten waarbij veel uiteenlopende belangen zijn betrokken, zoals een bestemmingsplan of andere besluiten op het gebied van het omgevingsrecht, daarom niet worden aanvaard dat de omvang van het geschil na afloop van de beroepstermijn of de gegeven termijn voor het aanvullen van de gronden wordt uitgebreid door het aanvechten van een nieuw besluitonderdeel.”

 

Dat betekent dat het in andere procedures, tegen besluiten waarbij weinig uiteenlopende belangen zijn betrokken, wel zou zijn toegestaan om na het verstrijken van de termijn voor het indienen van gronden van beroep de omvang van het geschil uit te breiden door nieuwe gronden in te dienen.

 

ABRvS 3 juni 2015, www.rechtspraak.nl; ECLI:NL:RVS:2015:1722