Actualiteiten

Uitgifte in erfpacht: Aanbestedingswet toegepast

Door mr. U.T. Hoekstra

De gemeente Amsterdam wil een perceel bouwgrond in erfpacht uitgeven. Zij nodigt ontwikkelaars/aannemers uit om een inschrijving te doen. Zij zal de inschrijvingen beoordelen op basis van de gunningscriteria prijs, energieprestatie en buurtwaardering. Om buurtbewoners goed te kunnen laten stemmen over het te realiseren bouwwerk moesten er bij de inschrijving afbeeldingen worden gevoegd.

 

Het hof Amsterdam overweegt dat het niet gaat om een aanbesteding, maar om een veiling. Niettemin constateert het hof dat de gemeente de procedure beschouwt als ware deze geregeerd door het overheidsaanbestedingsrecht; ook de inschrijver is daar vanuit gegaan. Gelet op deze context beoordeelt het hof de zaak als ware de Aanbestedingswet van toepassing.

 

Dat betekent dat in hoger beroep, omdat in eerste aanleg de gunning aan een concurrent had stand gehouden, slechts de vraag voorligt of het hof dient in te grijpen in de inmiddels reeds tot stand gekomen overeenkomst. Daartoe gaat het hof alleen over indien naar redelijke verwachting de met de concurrent gesloten overeenkomst vernietigd zal worden, danwel indien de gemeente bijvoorbeeld door misbruik van bevoegdheid jegens de inschrijver onrechtmatig heeft gehandeld.

 

Daarvan is geen sprake, aldus het hof. Als eis is onder meer gesteld dat de te realiseren gebouwen de dialoog moesten aangaan met andere hoge gebouwen in de omgeving: deze eis moet aldus worden uitgelegd, dat de gemeente niet een concrete eis terzake van de vorm of het uiterlijk van het gebouw heeft willen stellen, maar een eis met een abstract en open karakter heeft willen formuleren. Hoe abstracter de norm is, des te meer ruimte er is voor het oordeel dat een gebouw bij verschillende reeksen van gebouwen past, of daarvan een onderdeel vormt. In dit licht beschouwd, was er geen aanleiding het ontwerp van de concurrent terzijde te schuiven. Ook was het ontwerp niet op voorhand reeds in strijd met het bestemmingsplan.

 

Het is onze visie heel praktisch om de regels van de Aanbestedingswet analoog toe te passen op een veiling. Een veiling is echter geen aanbesteding, omdat de na een veiling te sluiten overeenkomst niet er toe leidt dat de overheid op een markt geld uitgeeft, integendeel! De overheid ontvangt juist geld.

 

Hof Amsterdam 7 april 2015, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHAMS:2015:1339