Actualiteiten

Woningsluiting vanwege grote hoeveelheden drugs

Door mr. drs. A. Schreijenberg

De burgemeester van Amstelveen heeft onder aanzegging van bestuursdwang een pand met onmiddellijke ingang voor drie maanden gesloten. Zoals al in eerdere bijdragen aan de orde kwam (zie mijn artikelen van 28 november 2014 en 6 februari 2015) kan beleid dat in woningsluitingen voorziet gevoerd worden als op grond van dat beleid voldoende ruimte bestaat om met minder vergaande maatregelen te volstaan. Dat is ook in Amstelveen het geval. In de Beleidsregel toepassing artikel 13b Opiumwet zijn de factoren opgenomen die het al dan niet overgaan tot een waarschuwing of de sluiting van een woning een rol spelen. Onder andere is bepaald dat tot directe sluiting overgegaan zal worden indien grote hoeveelheden drugs/planten worden aangetroffen en/of als een woning niet als zodanig wordt gebruikt maar geheel of hoofdzakelijk voor hennepteelt. De Afdeling overweegt dat een dergelijk beleid  in het algemeen niet onredelijk is.

 

In deze zaak is niet in geschil dat er 341 hennepplanten zijn aangetroffen. Dat in aanmerking genomen, samen met het feit dat de hennepteelt een bedrijfsmatig karakter had, illegaal stroom werd afgetapt en het pand ten tijde van het besluit niet als woning in gebruik was, maakt dat de burgemeester op grond van de beleidsregel niet met een waarschuwing hoefde te volstaan, maar tot sluiting van de woning mocht overgaan.

 

Verder komt in deze zaak de vraag aan de orde of de verhuurder als overtreder kan worden aangemerkt. Ook daar heb ik eerder aandacht aan besteed (zie een artikel van 4 oktober 2014). Bepalend is of de verhuurder redelijkerwijs wist of behoorde te weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt. De Afdeling overweegt in de uitspraak van 6 mei 2015 dat de verhuurder gebruik maakte van een betrouwbaar bemiddelingsbureau en dat hij zich geïnformeerd heeft over het gebruik van het door hem verhuurde pand. Hij heeft vanuit zijn bedrijf direct zicht op de woning en zag in de eerste drie weken na het sluiten van de huurovereenkomst geen activiteit rondom de woning. Twee weken nadat hij voor het eerst een auto bij het pand had zien staan heeft hij het pand bezocht en ontdekt dat er een hennepkwekerij aanwezig was. Hij heeft toen de politie gebeld. Deze omstandigheden leiden er toe dat hij niet als overtreder kan worden aangemerkt.

 

ABRvS 6 mei 2015, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2015:1447