Actualiteiten

Nieuwsbrief voor overheden

De nieuwsbrief voor overheden bevat een selectie van actuele rechtspraak en wordt tweemaandelijks verspreid onder onze klanten in de publieke sector. Interessante uitspraken worden door onze advocaten beknopt uiteen gezet en van commentaar voorzien. In korte tijd naar de essentie van de uitspraak en de betekenis ervan voor de praktijk, dat is het idee.

 

Wilt u ook op eenvoudige wijze op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief overheden.

 

 • Aanbestedingsrecht

  Uitsluiting ongeldige inschrijving

  Kort geding. Aanbesteding. De inschrijving van eiseres is ongeldig en moet terzijde worden gelegd. Eiseres heeft dan ook geen belang meer bij een bespreking van haar stellingen over de...

 • Overig

  Bloot eigendom: taxatie en depreciatie

  Geschil tussen ondererfpachters en Staatsbosbeheer over de waardering van het bloot eigendom van percelen op Vlieland door Staatsbosbeheer als grondeigenaar in het kader van een...

 • Overig

  Een oneerlijk erfpachtbeding

  Het hof heeft in een eerder tussenarrest ambtshalve de vraag opgeworpen of een beding in de tussen partijen geldende erfpachtvoorwaarden, oneerlijk is in de zin van Richtlijn 93/13. Aan...

 • Sociaal domein

  Machtiging gesloten plaatsing voor zwervende minderjarige

  Indien een jeugdige, die een zwervend bestaan leidt, in Nederland wordt aangetroffen, kan deze jeugdige met een machtiging in een gesloten jeugdhulpinstelling worden geplaatst.   Het...

 • Ruimtelijke ordening

  Zienswijzeprocedure levert onvoldoende participatie?

  Windpark Kop Afsluitdijk. Vroegtijdige burgerparticipatie op grond van Verdrag van Aarhus en EU-richtlijnen. Rechtstreekse werking. Betekenis zienswijzeprocedure.   De provincie...