Actualiteiten

Ingangsdatum verjaringstermijn planschadeverzoek

Afdeling geeft duidelijkheid over termijn voor indienen verzoeken om vergoeding van planschade: binnen vijf jaar na de dag dat het schadeveroorzakende besluit (bestemmingsplan) onherroepelijk is geworden.

 

Appellant en anderen zijn eigenaren van verschillende woningen in Zundert. Op 13 maart 2018 hebben zij het college verzocht om een tegemoetkoming in de schade die zij hebben geleden door de inwerkingtreding van het bij raadsbesluit van 25 juni 2012 vastgestelde bestemmingsplan Randweg Zundert. Het college heeft dit verzoek afgewezen en het daartegen ingediende bezwaar ongegrond verklaard, welk oordeel de rechtbank heeft bevestigd. Het college en de rechtbank zijn van mening dat tot en met 12 maart 2018 een verzoek om nadeelcompensatie kon worden ingediend. Tegen deze uitspraak komen appellant en andere in beroep bij de Afdeling.

 

De Afdeling stelt voorop dat in haar uitspraak van 13 maart 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:BZ4023) het besluit tot vaststelling van het bestemmingplan Randweg Zundert is vernietigd, maar tevens bepaald dat de rechtsgevolgen ervan geheel in stand blijven. Dat betekent dat het nieuwe bestemmingsplan op de dag van de uitspraak van de Afdeling onherroepelijk is geworden.

 

Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis, waarin is bepaald dat de vijfjaarstermijn van artikel 6.1 lid 4 Wro is gebaseerd op artikel 3:310 BW, de verjaringstermijn aanvangt de dag na de dag waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Volgens de Afdeling valt uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 6.1 lid 4 Wro niet af te leiden dat in die bepaling een andere termijn dan in artikel 3:310 van het BW beoogd is. Tevens wordt door de Afdeling gewezen op het door de wetgever reeds vastgestelde, maar nog niet in werking getreden artikel 4:131 Awb - de opvolger van artikel 6.1 lid 4 Wro -, de bij dat artikel horende toelichting van de wetgever die eveneens verwijst naar artikel 3:310 BW alsmede een eerdere uitspraak van de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2003:AF2900).

 

Omdat het bestemmingsplan Randweg Zundert op 13 maart 2013 onherroepelijk is geworden, zodat de termijn is aangevangen op 14 maart 2013 en de verzoeken van appellant en anderen dus tijdig zijn ingediend. Het college zal alsnog, na inschakeling van een planschadeadviseur, inhoudelijke besluiten op de verzoeken moeten nemen.

 

ABRvS 18 maart 2020, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2020:792

 

Door Anouk Broekman-de Feijter