Actualiteiten

Kritiek Afdeling op rekenmodel SRM2 van AERIUS Calculator

De minister heeft onvoldoende gemotiveerd dat met het rekenmodel SRM2 volledig, precies en definitief kan worden onderbouwd dat het tracébesluit geen nadelige gevolgen heeft voor de omliggende Natura 2000-gebieden.

Deze uitspraak van de Afdeling gaat over het tracébesluit voor het doortrekken en verbreden van de A15 en A12 bij Arnhem. Dit project wordt ViA15 genoemd.

De appellanten betoogden in beroep dat de gevolgen van het wegverkeer voor de depositie van stikstof op de omliggende Natura 2000-gebieden onvoldoende waren beoordeeld, omdat het rekenmodel SRM2 van de AERIUS Calculator waarmee die gevolgen worden berekend de stikstofuitstoot op meer dan vijf kilometer afstand van de weg niet meer meeneemt.

De depositie vanwege het verkeer wordt berekend met het rekenmodel SRM2 van de AERIUS Calculator. Voor de depositie van andere activiteiten wordt gebruik gemaakt van het rekenmodel OPS.

In het rekenmodel SRM2 worden de effecten tot vijf kilometer vanaf de weg berekend. Na die vijf kilometer wordt de berekening afgekapt. In het rekenmodel OPS gebeurt dit niet.

Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof had in zijn advies ‘Meer meten, robuuster berekenen’ van juni 2020 al kritiek geuit op dit verschil.

De Afdeling deelt die kritiek nu. De Afdeling oordeelt dat niet valt in te zien waarom in SRM2 de effecten na vijf kilometer worden afgekapt, omdat ze niet meer betekenisvol te herleiden zouden zijn terwijl dat in OPS niet gebeurt.

De uitspraak is een tussenuitspraak. De Afdeling draagt de minister op om het gebrek te herstellen. De vraag is natuurlijk hoe de minister dat gaat doen. Een mogelijkheid is om gebruik te maken van het rekenmodel OPS. Het gevolg kan zijn dat meer Natura 2000-gebieden worden geraakt dan waarvan uitgegaan werd bij gebruikmaking van het rekenmodel SRM2.

Het valt te verwachten dat op deze tussenuitspraak een beroep zal worden gedaan in andere procedures tegen dit soort besluiten. Het is dus van belang als bestuursorgaan om hierop te anticiperen, bijvoorbeeld door de effecten alsnog met OPS door te rekenen. 

ABRvS 20 januari 2021, www.rechtspraak.nl; ECLI:NL:RVS:2021:105

 

Door Jaap IJdema