Actualiteiten

Neem tijdig een procesbesluit!

Voor het instellen van beroep of hoger beroep door het college van burgemeester en wethouders is een besluit van het college vereist. Dat geldt ook voor het instellen van incidenteel hoger beroep. Dat zogenaamd procesbesluit moet voor het verstrijken van de beroepstermijn zijn genomen.

 

Artikel 160 lid 1 sub e (tot 1 januari 2020: sub f) Gemeentewet (Gemw) bepaalt dat het college bevoegd is:

“te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;”.

 

Ontbreekt zo’n procesbesluit van het college, dan leidt dat in een bestuursrechtelijke procedure tot niet-ontvankelijkheid van het beroep of hoger beroep. Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 10 augustus 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BR4590).

 

Het procesbesluit moet worden genomen vóór het verstrijken van de beroepstermijn. Dat geldt ook voor het instellen van incidenteel hoger beroep. Bekrachtiging door het college van een onbevoegd genomen procesbesluit heeft geen werking als dat bekrachtigingsbesluit is genomen na afloop van de beroepstermijn. Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 22 april 2020.

 

De termijn voor het instellen van beroep en hoger beroep bedraagt in het bestuursrecht zes weken. Incidenteel hoger beroep moet worden ingesteld binnen zes weken na toezending van de gronden van het hoger beroep.

 

Dat betekent dat het voltallig college binnen zes weken na verzending van de uitspraak c.q. de gronden van hoger beroep moet besluiten tot het instellen van beroep of (incidenteel) hoger beroep. In de praktijk blijkt die termijn kort.

 

Daarom verdient het aanbeveling te overwegen om procesbesluiten zonder voltallig college te nemen. Dat kan op twee manieren:

  1. het college op grond van artikel 168 lid 1 Gemw een van zijn leden machtigen om namens het college te besluiten tot het instellen van hoger beroep en;
  2. het college kan de bevoegdheid om te besluiten tot het instellen van beroep of (incidenteel) hoger beroep mandateren. 

ABRvS 22 april 2020, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2020:1104

 

Door Jaap IJdema