Actualiteiten

Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

Een belanghebbende hoeft niet meer zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerp van een omgevingsrechtelijk besluit om beroep te kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

De stichting Varkens in Nood stelde beroep in bij de rechtbank Limburg tegen een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 lid 1 sub e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De stichting had geen zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Op grond van artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb) zou dit beroep niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

De stichting betoogde echter dat niet-ontvankelijkverklaring op grond van artikel 6:13 Awb in strijd zou zijn met het Verdrag van Aarhus dat onder meer de toegang tot de rechter in besluiten over milieu-aangelegenheden regelt.

De rechtbank Limburg besloot daarop hierover prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie te stellen. Het Hof deed op 14 januari 2021 uitspraak en oordeelde in die uitspraak – kort gezegd - dat artikel 6:13 Awb in strijd was met het Verdrag van Aarhus.

Naar aanleiding van die uitspraak heeft de Afdeling nu geoordeeld dat de uitspraak van het Europese Hof het noodzakelijk maakt dat artikel 6:13 Awb wordt gewijzigd. Tot dan zal de Afdeling de regel hanteren dat in alle Aarhus-besluiten die met de uitgebreide procedure zijn voorbereid belanghebbenden beroep kunnen instellen, ook als ze geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Omdat moeilijk te beoordelen is wanneer een besluit als Aarhus-besluit is aan te merken, hanteert de Afdeling deze regel in alle omgevingsrechtelijke zaken. Dat zijn zaken waarin besluiten zijn genomen op grond van de volgende wetten:

 • Wabo;
 • Wet milieubeheer;
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Tracéwet;
 • Wet geluidhinder;
 • Wet natuurbescherming;
 • Ontgrondingenwet;
 • Waterwet;
 • Wet bodembescherming;
 • Wet luchtvaart;
 • Mijnbouwwet;
 • Kernenergiewet;
 • Wet inzake de luchtverontreiniging;
 • Wet bescherming Antarctica en;
 • andere wetten en regelingen op het gebied van het milieu en de ruimtelijke ordening.

 

ABRvS 14 april 2021, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2021:786

 

Door Jaap IJdema