Actualiteiten

Sluit bij een functiewijziging zo nodig een nieuw concurrentiebeding

Wanneer u wilt voorkomen dat uw werknemer bij een concurrent in dienst treedt, kunt u in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnemen. Uit jurisprudentie volgt dat een concurrentiebeding niet automatisch geldt voor functies die de werknemer in de toekomst binnen uw onderneming zal bekleden. U dient het concurrentiebeding opnieuw overeen te komen, indien het beding na functiewijziging – met name bij promoties - ‘zwaarder drukt’ op de werknemer. Hiervan is sprake indien de functie ingrijpend wijzigt, een dergelijke wijziging bij aanvang van de arbeidsovereenkomst niet was te verwachten en uw werknemer door het beding daadwerkelijk wordt belemmerd. Sluit in zo’n geval zekerheidshalve een nieuw concurrentiebeding.