Actualiteiten

Weigert uw zieke werknemer te re-integreren? Neem de juiste stappen!

Als werkgever bent u samen met uw zieke werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. De Wet verbetering Poortwachter en hierop gebaseerde regelgeving geven hiervoor richtlijnen en handvatten. Wanneer uw werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet en zonder deugdelijke grond weigert passende werkzaamheden te verrichten, kunt u hem waarschuwen en hem wijzen op een loonstop. Werkt dat niet, dan kunt u daadwerkelijk overgaan tot het staken van de volledige loondoorbetaling. Pas wanneer de werknemer volhardt in zijn weigering, kunt u de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Vergeet daarbij niet de deskundigenverklaring van UWV.