Praktijkgebieden

Erfrecht

Meestal wordt een nalatenschap in goed overleg afgewikkeld bij een notaris. Gelukkig maar, want een sterfgeval is op zichzelf al ingrijpend genoeg. Soms ontstaat echter een onoverbrugbaar meningsverschil over de wijze waarop een nalatenschap moet worden afgewikkeld. Over opengevallen nalatenschappen kúnnen namelijk veel verschillende discussies ontstaan en dat komt ook steeds vaker voor. In een dergelijk geval kan het zinvol zijn een advocaat als partijadviseur/-onderhandelaar in te schakelen.

 

Een advocaat heeft daarnaast de mogelijkheid om, indien geen overeenstemming wordt bereikt, het geschil voor te leggen aan de rechter. Door de bevoegde rechter kan dan een beslissing worden genomen over het geschil, zodat vervolgens verder kan worden afgewikkeld.

 

Erfrechtelijke geschillen waarin wij adviseren en procederen hebben betrekking op:

 • de geldigheid en uitleg van een testament en (bijzondere) overeenkomsten, al dan niet in het buitenland (internationaal erfrecht);
 • de wijze van verdeling van een nalatenschap tussen de erfgenamen;
 • de verplichting tot inbreng van giften;
 • de afgifte van (quasi-)legaten;
 • de vaststelling en opeisbaarheid van legitimaire porties en aanspraken (in de volksmond: “het kindsdeel”);
 • het functioneren van een executeur of een (ex-)gevolmachtigde;
 • de vaststelling van (niet-opeisbare) erfdelen;
 • het recht op informatie en de verkrijging daarvan;
 • verjaring in het erfrecht.

Geen enkel erfrechtgeschil is ‘gewoon’ of 'standaard’. Er zijn bovendien veel bijzondere regels en de nodige fiscale consequenties. Specialisatie van advocaten in dit vakgebied is noodzakelijk om het beste resultaat te kunnen bereiken. Adriaanse van der Weel biedt u die specialistische kennis.

 

Internationaal Erfrecht

Nalatenschappen en erfrechtkwesties laten zich niet beperken door landgrenzen. Steeds vaker vallen nalatenschappen open met één of meerdere buitenlandse aspecten. Dat kan het geval zijn als de erflater met Nederlandse nationaliteit zijn gewone woon- of verblijfplaats niet in Nederland had. Het komt ook voor dat een buitenlands testament is opgemaakt (met rechtskeuze), of een nalatenschap juist in het buitenland conform een Nederlands testament moet worden afgewikkeld. Discussies over de rechtskracht van (buitenlandse) testamenten komen daarbij ook regelmatig voor. Verder kunnen een geografische spreiding van erfgenamen en de tot de nalatenschap behorende goederen zorgen voor een afwikkeling waarbij rekening moet worden gehouden met het internationale recht.  

 

Welk recht moet op grond van die regels worden toegepast en wat houdt dat recht in? Welke rechter in welk land is in het geval van een geschil bevoegd? Hoe verloopt in dat geval de procesgang en wie controleert het eerlijke verloop daarvan? Wat kan een advocaat voor u betekenen? Dit zijn stuk voor stuk vragen waarop het antwoord per situatie verschilt. Gelukkig zijn in het verleden diverse verdragen afgesloten en zijn binnen vrijwel de gehele EU per 17 augustus 2015 de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening van toepassing, aan de hand waarvan dit soort vragen kunnen worden beantwoord.

 

Wij hebben ruime ervaring met internationaal erfrecht en bijstand aan cliënten in binnen- én buitenland. Als u niet naar één van onze kantoren kunt komen voor een gesprek (bijvoorbeeld omdat u in het buitenland verblijft), is dat mede vanwege moderne technieken geen probleem. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.  

 

 

Onze advocaten
  G.W.J. (Guido) van Dijke Advocaat | Partner
  C. (Charles) Gelijn Advocaat