Privacy

 

Privacy Statement   Adriaanse van der Weel advocaten

 

Mei 2018

 

Adriaanse van der Weel advocaten hecht belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Adriaanse van der Weel verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij handelen wij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“een individu”).

 

De gegevens die wij verzamelen

 

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, verwerken wij de persoonsgegevens die u aan ons via de website verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en andere specifieke informatie in het bericht dat u achterlaat. Wij verwerken ook de gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website, zoals IP-adressen, browserinstelling en informatie over uw gebruik van de website, waaronder de duur van uw bezoek en klikgedrag. Hierbij kan sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Van onze cliënten en andere betrokkenen verwerken wij de persoonsgegevens die zij ons verstrekken, of die ons in het kader van onze dienstverlening aan onze cliënten bekend wordt.

 

In sollicitatieprocedures verwerken wij naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae, cijferlijsten, getuigschriften, referenties en de bijzondere beweegredenen voor de sollicitatie.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens om onze website te analyseren en verbeteren, diensten te verlenen aan onze cliënten, voor relatiebeheer en marketingdoeleinden, om sollicitaties te verwerken en om bezoekers van de website te voorzien van de gevraagde informatie.

 

Derden

 

Adriaanse van der Weel deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer (i) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, (ii) dit op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is, (iii) u hiervoor toestemming geeft, (iv) Adriaanse van der Weel of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt, of (v) dit in het algemeen belang is.

 

Adriaanse van der Weel bewaart uw persoonsgegevens niet in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien het voor de behandeling van een vraag of verzoek nodig is om persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte, zien wij erop toe dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

Adriaanse van der Weel en de verwerkers die door Adriaanse van der Weel zijn ingeschakeld hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

 

Cookies

 

Adriaanse van der Weel maakt op haar website gebruik van cookies. Onder andere houden wij hiermee anonieme bezoekersstatistieken bij. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Dit kan echter gevolgen hebben voor het functioneren van de website.

 

De website van Adriaanse van der Weel maakt geen gebruik van tracking- of advertentie cookies.

 

Bewaren van gegevens

 

Adriaanse van der Weel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze verklaring worden genoemd of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Uw rechten

 

U hebt het recht Adriaanse van der Weel te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan info@avdw.nl

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Deze Privacy Statement wordt met enige regelmaat aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

Vragen en inlichtingen

 

Bij vragen of opmerkingen over het verwerken van persoonsgegevens door Adriaanse van der Weel kunt u met ons in contact komen via info@avdw.nl