Privacy

Privacy Statement   Adriaanse van der Weel advocaten

 

Mei 2018

 

Adriaanse van der Weel advocaten vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens belangrijk. Adriaanse van der Weel verwerkt persoonsgegevens en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“een individu”).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Adriaanse van der Weel advocaten verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening of die ons in het kader van onze dienstverlening op andere wijze bekend worden.

 

Wij verwerken ook persoonsgegevens als u onze website bezoekt, zoals IP-adressen, browserinstelling en informatie over uw gebruik van de website, waaronder de duur van uw bezoek en klikgedrag. Hierbij kan sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens.

 

In sollicitatieprocedures verwerken wij uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae, cijferlijsten, getuigschriften, referenties en de bijzondere beweegredenen voor de sollicitatie.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Adriaanse van der Weel advocaten verwerkt uw persoonsgegevens met name om de met u overeengekomen diensten te kunnen leveren, om met u in contact te kunnen treden als u daarom verzoekt, voor de administratie van het bij ons werkzame personeel, om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om gerechtvaardigde belangen van ons kantoor te behartigen, zoals marketing, relatiebeheer, verbetering van onze dienstverlening, verbetering van onze website en andere digitale communicatiemiddelen, de verwerking van sollicitaties en de bescherming van onze onderneming en haar personeelsleden.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruiken zonder uw toestemming.

 

Adriaanse van der Weel maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens. 

 

Bewaren van gegevens

 

Adriaanse van der Weel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze verklaring worden genoemd, of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en evt. aanwijzingen van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Derden

 

Wanneer een verwerking in opdracht van Adriaanse van der Weel door een ander wordt verricht, sluiten wij met deze ander een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst leggen wij afspraken vast over de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene. Ook indien deze ander zelf verwerkingsverantwoordelijke is, maken wij deze afspraken.

 

Adriaanse van der Weel deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer hiervoor een geldige grondslag is  gelegen in  (i) de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, (ii) een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of opdracht van een toezichthoudende instantie, (iii) een vitaal belang van u of een ander natuurlijk persoon, (iv) de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag, (v) de gerechtvaardigde belangen van Adriaanse van der Weel of een derde, of (vi) de door u verleende toestemming. Adriaanse van der Weel deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.  

 

Adriaanse van der Weel draagt er ook zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte worden verwerkt en niet zonder uw toestemming daarbuiten. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte, zien wij erop toe dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 

Uw rechten

 

U kunt ons verzoeken om u inzage te verlenen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, af te schermen of over te dragen. U hebt het recht van bezwaar tegen een verwerking van uw gegevens. Indien aan de verwerking uw toestemming ten grondslag ligt, kunt u deze toestemming intrekken. Een verzoek, bezwaar of intrekking kunt u kenbaar maken bij uw contactpersoon binnen onze organisatie of door middel van een mailbericht aan info@avdw.nl Op het verzoek, bezwaar of intrekking wordt door ons in beginsel binnen vier weken gereageerd.

 

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw verzoek, bezwaar of intrekking hebben afgehandeld, of wanneer u op andere gronden van mening bent dat wij hebben gehandeld in strijd met de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

Adriaanse van der Weel advocaten neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken afspraken over de beveiliging van persoonsgegevens met de derden die door ons worden ingeschakeld. Onze advocaten zijn gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht. Al het overige bij ons werkzame personeel heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.

 

Cookies

 

Adriaanse van der Weel maakt op haar website gebruik van cookies. Onder andere houden wij hiermee anonieme bezoekersstatistieken bij. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Dit kan echter gevolgen hebben voor het functioneren van de website.

 

De website van Adriaanse van der Weel maakt geen gebruik van (zgn. third party) tracking- of advertentie cookies.

 

Wijzigingen

 

Deze Privacy Statement wordt met enige regelmaat aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

Meer informatie

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Adriaanse van der Weel kunt u met ons in contact komen via info@avdw.nl